منابع قابل دانلود

فرم نظرسنجی شیوه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
با توجه به اجرای ارزیابی دوره چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، در تابستان 97 و به منظور ارتقای شیوه ارزیابی در نوبت های بعدی، از نمایندگان محترم کلیه دستگاه های اجرایی تقاضا می شود فایل حاوی فرم نظرسنجی را دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس payesh2@ito.gov.ir ارسال نمایند.
شاخص های ارزیابی به تفکیک مراحل بلوغ و وزن های هر شاخص
در این فایل، شاخص های مدل بلوغ به همراه شیوه وزن گذاری شاخص ها در هر مرحله از بلوغ شرح داده شده است. این فایل راهنمای خوبی برای درک گزارش های تحلیل نتایج ارزیابی می تواند باشد.
مدل بلوغ در ارزیابی خدمات دولت الکترونیک
بررسی و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی یکی از مهم ترین فرآیندها در افزایش کیفیت و پیشبرد خدمات و سرویس های ارائه شده خواهد بود. اولین گام در فرایند بهبود وضعیت موجود، افزایش آگاهی از آن و در مراحل بعد برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود و ارتقای سطح دولت الکترونیکی مد نظر می باشد. در همین راستا بررسی های جامعی در حوزه مدل های بلوغ دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در ایران صورت گرفت. در این فایل، می توانید مدل بلوغ و مراحل آن را مطالعه کنید.