توصیه ها و قالب پیشنهادی نمونه برای طراحی و چیدمان در صفحه میز خدمت درگاه اصلی دستگاه ها / شاخص 13 ارزیابی

توصیه ها و قالب پیشنهادی نمونه برای طراحی و چیدمان در صفحه میز خدمت درگاه اصلی دستگاه در دوره هفتم ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی (شاخص شماره 13 ارزیابی)

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش هفتم (آخر)

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش ششم

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش پنجم

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش چهارم

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش سوم

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش دوم

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی 2 - ارزیابی دومین دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش اول

سازمان بهزیستی کشور

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیلی شاخص 9 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش چهارم

ارائه خدمات از طریق سکوی دولت همراه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیلی شاخص 9 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش سوم

ارائه خدمات از طریق سکوی دولت همراه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیلی شاخص 9 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

ارائه خدمات از طریق سکوی دولت همراه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیلی شاخص 9 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

ارائه خدمات از طریق سکوی دولت همراه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 28 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

فراهم نمودن دسترسی آزاد به اطلاعات

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 28 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

فراهم نمودن دسترسی آزاد به اطلاعات

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 27 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

وجود مجموعه های داده های باز و کاربردی

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 25 و 26 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش سوم

شاخص 25 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB) /// شاخص 26 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 25 و 26 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

شاخص 25 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB) /// شاخص 26 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 25 و 26 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

شاخص 25 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB) /// شاخص 26 : وب سرویس های دریافت شده توسط دستگاه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB & PGSB)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 24 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش سوم

اتصال به درگاه مجوزهای کشور(G4B)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 24 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

اتصال به درگاه مجوزهای کشور(G4B)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 24 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

اتصال به درگاه مجوزهای کشور(G4B)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 23 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

استفاده از کارپوشه ملی ایرانیان (پیام ایران

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 23 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

استفاده از کارپوشه ملی ایرانیان (پیام ایران

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 21 و 22 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 21 : وجود اطلاعات بروز در خصوص ساختار سازمانی و مدیران پاسخگو /// وجود اطلاعات و صفحات بروز در پرتال دستگاه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 20 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

وجود اطلاعات در رابطه با استراتژی ها و سیاست های دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 18 و 19 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 18: وجود قابلیت اخذ نظر کاربران هنگام تحویل خدمت /// شاخص 19: وجود اطلاعاتی در رابطه با انتشار آمار ارائه خدمات دستگاه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 16 و 17 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 16 : کیفیت واحد پاسخگویی و پشتیبانی از خدمت /// شاخص 17: کانال های اطلاع رسانی و پیگیری خدمت به/ از کاربران

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 15 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

پاسخ به سوالات پرتکرار (FAQ)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 15 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

پاسخ به سوالات پرتکرار (FAQ)

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 13 و 14 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 13 : وجود میز خدمت متمرکز برای دسترسی به تمامی خدمات دستگاه /// شاخص 14: راهنمایی دیجیتال کاربران برای استفاه از خدمت

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 12 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

قابلیت استفاده از خدمات توسط افراد توان خواه

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 11 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

وجود قابلیت های خاص کاربردپذیری پرتال

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش ششم (آخر)

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش پنجم

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش چهارم

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش سوم

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش دوم

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - کارگاه آموزشی - ارزیابی یک دستگاه منتخب از منظر شاخص های ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇👇👇- بخش اول

سازمان تامین اجتماعی

فایل مالتی مدیا - مقدمه نحوه ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

*** مهم

فایل مالتی مدیا - مقدمه نحوه ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

*** مهم

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 9 و 10 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 9: ارائه خدمات از طریق سکوی دولت همراه //// شاخص 10: قابلیت پشتیبانی درگاه اصلی از چند زبان

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 7 و 8 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 7 : ارزیابی کاهش میزان مراجعات حضوری بابت دریافت خدمات الکترونیکی شده توسط دستگاه //// شاخص 8: قابلیت واکنش گرایی صفحه درگاه ارائه خدمت

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 6 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش دوم

بکارگیری امضای دیجیتال در فرآیند ارائه خدمات

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص 6 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 بخش اول

بکارگیری امضای دیجیتال در فرآیند ارائه خدمات

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 29 و 30 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 - بخش دوم

شاخص 29: روالی برای مشاوره الکترونیکی با متقاضیان خدمت //// شاخص 30: وجود ساز و کاری برای تصمیم گیری الکترونیکی

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 29 و 30 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻 - - بخش اول

شاخص 29: روالی برای مشاوره الکترونیکی با متقاضیان خدمت //// شاخص 30: وجود ساز و کاری برای تصمیم گیری الکترونیکی

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 3 و 4 و 5 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 3: سرعت بارگذاری صفحه ارایه خدمت /// شاخص 4: امنیت /// شاخص 5: شیوه احراز هویت الکترونیکی

فایل مالتی مدیا - راهنمای تکمیل شاخص های 1 و 2 ارزیابی دوره هفتم در قالب mp4-👇🏻

شاخص 1: درصد الکترونیکی شدن خدمت /// شاخص 2: میزان در دسترس بودن صفحه ارایه خدمت

کتاب تحليلی بر وضعيت توسعه دولت الکترونیکی در جهان و ایران در سال 2020

کتاب تحليلی بر وضعيت توسعه دولت الکترونیکی در جهان و ایران در سال 2020 برگرفته از گزارش"United Nations E-government Survey 2020" با شعار "دولت دیجیتال در دهه اقدام برای توسعه پایدار" با ضمیمه ای در رابطه با اثرات ویروس کرونا COVID-19 از مجموعه خروجی های پروژه "پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه ها، پرتال ها و درگاه های دستگاه های اجرایی کشور" سازمان فناوری اطلاعات ایران

راهنمای نحوه ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی در دوره هفتم (ویرایش 1.1)

مشتمل بر روال ارزیابی ، زمانبندی ، شاخص های ارزیابی و شناسنامه شاخص ها

لیست دستگاه های اجرائی و خدمات مشمول ارزیابی در دوره هفتم- ویرایش فروردین 1400- ویرایش 2

لیست دستگاه های اجرائی و خدمات مشمول ارزیابی در دوره هفتم ( دریافتی از سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغیه فرآیند ارزیابی دوره هفتم پایش و ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400

ابلاغیه ، زمانبندی کلان، شاخص های ارزیابی

اعلام نتایج ششمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1399

نتایج ششمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1399 که مشترکا توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ دوشنبه 11 اسفندماه 1399 اعلان گردید در قالب فایل Pdf زیر قابل دریافت می باشد.

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 1

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 1 در قالب MP4

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 2

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 2 در قالب MP4

راهنمای دسترسی و استفاده از سامانه ویدئوکنفرانسینگ جلسات تعاملی مشاوره در قالب Pdf

جهت امکان برگزاری جلسات تعاملی مشاوره بین تیم اجرایی با نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی مشمول ارزیابی سامانه ویژه ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران پیش بینی شده است. میزبانی این سامانه در مرکز داده داخل کشور بوده و کیفیت و امنیت سامانه مورد تایید می باشد.