راهنمای نحوه ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی در دوره هفتم

مشتمل بر روال ارزیابی ، زمانبندی ، شاخص های ارزیابی و شناسنامه شاخص ها

لیست دستگاه های اجرائی و خدمات مشمول ارزیابی در دوره هفتم- ویرایش فروردین 1400

لیست دستگاه های اجرائی و خدمات مشمول ارزیابی در دوره هفتم ( دریافتی از سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغیه فرآیند ارزیابی دوره هفتم پایش و ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400

ابلاغیه ، زمانبندی کلان، شاخص های ارزیابی

اعلام نتایج ششمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1399

نتایج ششمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1399 که مشترکا توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ دوشنبه 11 اسفندماه 1399 اعلان گردید در قالب فایل Pdf زیر قابل دریافت می باشد.

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 1

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 1 در قالب MP4

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 2

فایل مالتی مدیای راهنمای ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی / فایل 2 در قالب MP4

راهنمای دسترسی و استفاده از سامانه ویدئوکنفرانسینگ جلسات تعاملی مشاوره در قالب Pdf

جهت امکان برگزاری جلسات تعاملی مشاوره بین تیم اجرایی با نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی مشمول ارزیابی سامانه ویژه ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران پیش بینی شده است. میزبانی این سامانه در مرکز داده داخل کشور بوده و کیفیت و امنیت سامانه مورد تایید می باشد.