آغاز نوبت چهارم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی


ارزیابی نوبت چهارم خدمات دولت الکترونیکی از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.