کنفرانس خبری نتایج ارزیابی دوره چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

با توجه به اتمام ارزیابی دوره چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کنفرانس خبری در روز دوشنبه 9 مهر 1397 در ساعت 14:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.
گفتنیست در این نشست، نتایج نهایی ارزیابی دوره چهارم، توسط آقای دکتر سرائیان ، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات، اعلام خواهد شد.