انتشار نتایج ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی


نتایج ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی طی کنفرانس خبری توسط آقای مهندس باقری اصل اعلام خواهد شد.