اتمام ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

پس از اتمام ارزیابی های نوبت سوم، نتایج تا نیمه اردیبهشت به اطلاع تمامی سازمان ها خواهد رسید.
زمان آغاز ارزیابی های نوبت چهارم متعاقبا از طریق همین درگاه اعلام خواهد شد.