Blog-Image

مستند پاسخ به سوالات پر تکرار ذینفعان در دوره ششم فرآیند ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی (Frequently Asked Questions) در بخش منابع قابل دانلود بارگذاری گردید.