Blog-Image

با عنایت به اینکه در ارزیابی دوره هفتم،  نحوه محاسبه شاخص های 23 (استفاده از کارپوشه ملی ایرانیان) و 25 و 26 (تبادل سرویس بر بستر  GSB و  PGSB ) برای دستگاه های اجرائی بر اساس متوسط ترافیک متبادله در طول یکسال می باشد ، در خصوص دستگاه های جدیدی که در این دوره به روال ارزیابی ملحق شدند و یا  دستگاه های اجرائی که در ادوار قبلی ارزیابی حضور داشته لیکن خدمت جدیدی به خدمات دستگاه  در این دوره اضافه شده است ، بشرط اقدام به اتصال و شروع تبادل ترافیک در دوره ارزیابی هفتم، متوسط ترافیک متبادله یکماهه دستگاه در دوره ارزیابی بر مبنای معیار یک دوازدهم شاخص، ملاک و معیار ارزیابی آنها خواهد بود.