آغاز دوره جدید ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

مدیر ارزیابی خدمات الکترونیکی در جریان کنفرانس خبری خود اعلام کرد دور جدید ارزیابی خدمات الکترونیکی دولت با برنامه و ساختار جدی توسط متخصصین از ابتدای فروردین 97 آغاز خواهد شد.