آخرین اخبار سامانه

فرم نظرسنجی شیوه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

۱۹ شهریور

با توجه به ارزیابی نوبت چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، در تابستا …

اتمام ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

۲ اردیبهشت

پس از اتمام ارزیابی های نوبت سوم، نتایج تا نیمه اردیبهشت به اطلاع تمامی ساز …

آغاز دوره جدید ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

۲ اسفند

مدیر ارزیابی خدمات الکترونیکی در جریان کنفرانس خبری خود اعلام کرد دور جدید …