خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان ورودی ۲۲، ساختمان مرکزی، طبق چهارم، معاونت دولت الکترونیک

  • ۸۸۴۹۸۴۱۲
  • ۸۸۴۹۸۴۱۲
  • ۱۶۳۱۷۱۳۹۳۱
  • payesh@ito.gov.ir